zmniejsz czcionkezwieksz czcionke

Mistrzostwa Ziemi Łódzkiej 2012

A&A World Challenge 2012| III Puchar A&A 2012| Mistrzostwa Ziemi Łódzkiej 2012| Mistrzostwa A&A Golf Club 2012| II Puchar A&A 2012| I Puchar A&A 2012| I Wiosenny Turniej Golf&Bowling| I Zimowy Turniej Golf & Tenis|

MISTRZOSTWA ZIEMI ŁÓDZKIEJ 2012 - WYNIKI BRUTTO

Pos.

Nazwisko

Imię

Typ

Runda 1

Runda 2

Total

1

Bielawski

Jerzy

HCP

93

92

185

2

Rytych

Sławomir

HCP

99

87

186

3

Górski

Jerzy

HCP

97

89

186

4

Mikołajczyk

Janusz

HCP

95

91

186

5

Wójcik

Mirosław

HCP

94

93

187

6

Majsterek

Arkadiusz

HCP

92

97

189

T7

Grodziński

Tadeusz

HCP

95

99

194

T7

Osiński

Rafał

HCP

96

98

194

9

Staniaszek

Damian

HCP

99

109

208

10

Miller

Franciszek

HCP

117

97

214

11

Rek

Grzegorz

HCP

109

106

215

12

Staniaszek

Grzegorz

HCP

106

112

218

13

Pakulski

Marek

HCP

107

112

219

14

Majsterek

Adrian

HCP

106

126

232

15

Sadłowski

Andrzej

HCP

117

118

235

16

Majsterek

Anna

HCP

137

118

255

17

Dębski

Marek

HCP

131

134

265

18

Golis

Mirosław

HCP

143

138

281

19

Pardus

Włodzimierz

HCP

130

DQ

DQ

 

MISTRZOSTWA ZIEMI ŁÓDZKIEJ 2012 - WYNIKI NETTO

Pos.

Nazwisko

Imię

Typ

Runda 1

Runda 2

Total

1

Górski

Jerzy

HCP

82

73

155

2

Mikołajczyk

Janusz

HCP

80

76

156

3

Rytych

Sławomir

HCP

85

73

158

4

Osiński

Rafał

HCP

79

80

159

5

Bielawski

Jerzy

HCP

81

80

161

6

Staniaszek

Damian

HCP

76

86

162

7

Wójcik

Mirosław

HCP

82

81

163

8

Sadłowski

Andrzej

HCP

84

85

169

9

Majsterek

Arkadiusz

HCP

83

88

171

10

Staniaszek

Grzegorz

HCP

84

90

174

11

Pakulski

Marek

HCP

85

89

174

12

Grodziński

Tadeusz

HCP

86

90

176

13

Rek

Grzegorz

HCP

91

88

179

14

Miller

Franciszek

HCP

100

80

180

15

Majsterek

Anna

HCP

107

87

194

16

Pardus

Włodzimierz

HCP

95

DQ

DQ

N

Dębski

Marek

HCP

97

100

N

N

Golis

Mirosław

HCP

109

104

N

N

Majsterek

Adrian

HCP

76

96

N

 

Regulamin Zawodów
Mistrzostwa Ziemi Łódzkiej
Ranking PZG – kategoria 2

1.      Organizator i Komitet Turnieju

a)       Organizatorem turnieju jest klub golfowy A&A Golf Club. Turnieje rangi Mistrzostw Regionów odbywają się pod auspicjami Polskiego Związku Golfa. Lista turniejów rangi Mistrzostw Regionów podana jest na stronie internetowej http://www.pzgolf.pl/turnieje/.

b)       Skład Komitetu:
Dyrektor Turnieju - Andrzej Lewandowski
Sędzia Główny Turnieju – Alfred Kos.

c)       Do Komitetu Turnieju może zostać włączona osoba wskazana przez PZG. Ostateczny skład Komitetu Turnieju podany będzie do publicznej wiadomości najpóźniej w dniu poprzedzającym rozpoczęcie turnieju.

d)       PZG wyznacza Sędziego Głównego Turnieju, którego decyzje, w zakresie stosowania reguł gry w golfa, będą ostateczne.

2.      Uprawnieni do gry w turniejach

a)      Amatorzy wg definicji zawartych w Regułach Golfa R&A Rules Limited:                         
i.     
zawodnicy z aktualną kartą HCP PZG na dzień rejestracji do turnieju,                       
ii.     
zawodnicy posiadający aktualną kartę HCP wydaną przez inne niż PZG narodowe związki/federacje golfa, pod warunkiem posiadania aktualnego, oficjalnego potwierdzenia HCP.

3.      Reguły i etykieta gry w golfa

a)       Mistrzostwa Ziemi Łódzkiej będą rozgrywane zgodnie z Regułami Gry w Golfa zatwierdzonymi przez R&A Rules Limited oraz według Reguł Lokalnych zatwierdzonych przez Komitet Turnieju.

b)       Każdy zawodnik, który rażąco narusza etykietę gry w golfa poprzez np. rzucanie kijami, używanie wulgarnych wyrażeń, itp., może zostać zdyskwalifikowany po uprzednim, jednorazowym ostrzeżeniu. Decyzję o zastosowaniu takiej kary może podjąć Sędzia Główny na podstawie własnej oceny sytuacji (Reg. 33-7).

c)       W razie dopuszczenia się powyższego naruszenia etykiety przez caddiego, karę ponosi zawodnik, który go zatrudnia.

4.      Zgłoszenia, opłaty turniejowe, listy startowe i gracze rezerwowi

a)       W turnieju może wziąć udział maksymalnie 144 zawodników.
b)       Zgłoszenia i opłaty wpisowe przyjmowane będą zgodnie z informacją zamieszczoną na stronie internetowej organizatora.
c)       Opłaty wpisowe:

Opłaty wpisowe
Zawodnik

290 zł 

Zawodnik / junior do lat 18170 zł


d)       Lista zakwalifikowanych i rezerwowych zawodników ogłoszona będzie na stronie internetowej organizatora.e)       Zawodnicy rezerwowi zawodnicy z listy rezerwowej zostaną dopuszczeni do turnieju wyłącznie w wypadku wolnych miejsc w turnieju.

5.      Format turnieju; tees, klasyfikacje

a)       Turniej rozgrywany będzie na 36 dołkach w formacie stroke play brutto, 18 dołków każdego kolejnego dnia turnieju.

b)       Tee - turniejowe:
·       długość pola dla mężczyzn (żółte) - z uwzględnieniem zmian długości dozwolonych przez Europejską Federację Golfa (EGA),
·       długość pola dla kobiet i chłopców urodzonych w roku 2000 lub później (czerwone) - z uwzględnieniem zmian długości dozwolonych przez Europejską Federację Golfa (EGA).

6.      Rezygnacja z uczestnictwa w turnieju

a)       Zawodnik, który zarejestruje swój udział w turnieju i zostanie do niego zakwalifikowany, może wycofać się z zawodów jedynie pod warunkiem przesłania takiej informacji na piśmie do organizatora turnieju lub pocztą elektroniczną na adres a.lewandowski@aia.pl co najmniej na 3 dni przed rundą treningową. Wniesiona przez zawodników opłata wpisowa zostanie w takim przypadku zwrócona w terminie 1 miesiąca od zakończenia turnieju.

b)       Wszelkie nagłe wypadki konieczności rezygnacji zawodnika z udziału w turnieju, po upływie 3-dniowego terminu, o którym mowa w ust. 6 pkt a), należy bezzwłocznie zgłosić telefonicznie u organizatora turnieju pod numer 608090569 oraz pocztą elektroniczną na adres a.lewandowski@aia.pl. Wniesiona przez zawodnika opłata wpisowa zostanie w takim przypadku zwrócona w terminie 1 miesiąca od zakończenia turnieju.

7.      Dyskwalifikacje

a)       Każdy gracz, który zostanie zdyskwalifikowany z przyczyn opisanych w ust. 8 poniżej lub z powodu nieukończenia rundy bez podania ważnej przyczyny, otrzyma karę zakazu startu w następnym turnieju z serii Turniejów Mistrzowskich PZG, do którego się zgłosi i zgodnie z regulaminem zawodów, będzie się kwalifikował.

b)       Wyjaśnienia odnośnie przerwania gry lub nie pojawienia się na starcie należy złożyć drogą mailową, telefonicznie lub osobiście do Komitetu Turnieju przed zakończeniem turnieju.

8.      Czas rozpoczęcia gry i grupy startowe.

a)       Każdy z zawodników powinien być gotowy do rozpoczęcia gry na 5 minut przed czasem startu wyznaczonym dla niego przez Komitet Turnieju. Jeżeli zawodnik stawi się gotowy do gry w ciągu 5 minut po czasie startu wyznaczonym (patrz Uwaga do Reg. 6-3), to w przypadku braku okoliczności uzasadniających niezastosowanie kary dyskwalifikacji, karą za nie rozpoczęcie gry o czasie (zamiast dyskwalifikacji) będą dwa uderzenia karne (patrz Reg. 33-7). Oficjalny czas startu mierzony jest wg zegara znajdującego się na miejscu startu.

b)       Zawodnik musi ukończyć rundę w tej samej grupie startowej, w jakiej rozpoczął rundę. Samowolna zmiana lub łączenie grup startowych przez zawodników są niedozwolone. Karą za złamanie niniejszej reguły jest dyskwalifikacja (Reg. 6-2.b).

9.      Opóźnianie gry. Wolne tempo gry

a)       Komitet Turnieju ustali czas, w jakim grupa powinna zagrać dołek, rundę lub jej część.

b)       Każda z grup, musi zachowywać swoją pozycję na polu w stosunku do grupy poprzedzającej. Grupa będzie uważana za niezachowującą swojej pozycji („out of position”) w przypadku, gdy różnica czasu pomiędzy grupą poprzedzającą będzie większa niż różnica czasu startu. Grupa, która przekroczy dopuszczalny czas będzie ostrzeżona przez sędziego. Jeżeli po następnych dwóch dołkach grupa jest ciągle spóźniona lub „out of position”, grupie będzie mierzony czas bez ponownego ostrzeżenia. Czas na uderzenie nie powinien przekroczyć: dla pierwszego gracza z grupy – 50 sekund na approach shot, chip lub putt, oraz 40 sekund na tee shot lub uderzenie drugiego, trzeciego lub czwartego zawodnika z grupy. Jeżeli którykolwiek z graczy przekroczy ten czas, będzie on uważany za opóźniającego grę i otrzyma odpowiednią karę od sędziego.

c)       Karą za opóźnianie gry jest:
·         pierwsze wykroczenie:              jedno uderzenie karne,
·         drugie wykroczenie:                  dwa uderzenia karne,
·         trzecie wykroczenie:                 dyskwalifikacja.

10.    Zawieszenie gry ze względu na złą pogodę

Jeżeli Komitet Turnieju stwierdzi, że z jakiegokolwiek powodu pole nie nadaje się do gry lub, że istnieją powody uniemożliwiające grę, może zarządzić czasowe zawieszenie gry lub unieważnić grę i wszystkie wyniki danej rundy.

11.    Zawieszenie gry z powodu niebezpiecznej sytuacji (uwaga do Reg. 6-8.b)

a)      Jeżeli gra zostanie zawieszona przez Komitet Turnieju z powodu niebezpiecznej sytuacji w momencie, gdy zawodnicy znajdują się między dołkami, nie wolno im rozpocząć gry do czasu wznowienia jej przez Komitet Turnieju. Jeżeli zawodnik jest w trakcie rozgrywania dołka, musi niezwłocznie przerwać grę i postąpić zgodnie z Reg. 6-8.c. Jeżeli zawodnik nie przerwie gry, zostanie zdyskwalifikowany, chyba, że okoliczności dadzą podstawy do odstąpienia od takiej kary, zgodnie z Reg. 33‑7.

b)      Sygnałem do zawieszenia gry będzie dźwięk syreny:

·        natychmiastowe przerwanie gry: jeden długi sygnał syreny,
·         przerwanie gry: trzy następujące po sobie sygnały syreny,
·         wznowienie gry: dwa krótkie sygnały syreny. 

12.    Zdawanie kart wyników

a)       Marker zobowiązany jest zapisywać na każdym dołku jedynie wyniki brutto zawodnika, którego jest markerem i własne. Odpowiedzialność za podanie poprawnych i kompletnych wyników oraz za złożenie poprawnych podpisów na kartach ponosi zawodnik. Odbiór kart wyników odbywać się będzie przez osobę wskazaną przez Komitet Turnieju w czasie do 15 minut po zakończeniu rundy.

b)       Jeżeli zawodnik nie zda swojej karty zgodnie z powyższym zapisem, może zostać zdyskwalifikowany, chyba, że okoliczności dadzą podstawy do odstąpienia od takiej kary (Reg. 6-6.b).

13.    Zasady dogrywek oraz rozstrzygania remisów po rozegraniu rund regulaminowych

a)       O pierwszym miejscu zadecyduje dogrywka w systemie „nagłej śmierci” na dołkach wskazanych przez Komitet Turnieju podczas ogłoszenia dogrywki. Jeżeli w dogrywce będzie brało udział więcej niż dwóch zawodników, dogrywka będzie trwała do momentu wyłonienia zwycięzcy. Kolejne miejsca zajmą zawodnicy według kolejności odpadania z dogrywki w taki sposób, że im później dany zawodnik odpadł, tym wyższe miejsce zajmuje. W przypadku, gdy dwóch lub więcej zawodników odpadnie z dogrywki po tym samym dołku, o zajętych miejscach rozstrzygnie lepszy wynik brutto w następującej kolejności: ostatnia runda, ostatnie 9, 6, 3, ostatni dołek ostatniej rundy.

b)       O pozostałych miejscach nagradzanych (2 i 3 miejsce) rozstrzygnie lepszy wynik brutto w następującej kolejności: ostatnia runda, ostatnie 9, 6, 3, ostatni dołek ostatniej rundy.

c)       Miejsca poza nagradzanymi (od miejsca 4) w razie uzyskania przez zawodników identycznych, łącznych wyników w całym turnieju, przyznawane będą miejsca ex-equo.

14.    Nagrody

Zwycięzcy kategorii brutto otrzymają tytuł:

  • I miejsce               - Mistrz Ziemi Łódzkiej 2012
  • II miejsce              - I Wicemistrz Ziemi Łódzkiej 2012
  • III miejsce             - II Wicemistrz Ziemi Łódzkiej 2012
 Nagrody dodatkowe:

  • Mistrzyni Ziemi Łódzkiej 2012
  • Mistrz Juniorów Ziemi Łódzkiej 2012
  • Stroke Play netto                (1,2,3 miejsce)

15.    Punkty rankingowe

Punkty rankingowe za Mistrzostwa Ziemi Łódzkiej zostaną przyznane członkom PZG zgodnie z Regulaminem Rankingu PZG.

16.    HCP turniejowy

W Mistrzostwach Ziemi Łódzkiej HCP gry zawodników z pierwszego dnia turnieju pozostaje niezmieniony przez cały turniej. Zmiana HCP dokładnego następuje dopiero po zamknięciu turnieju i dokonywana jest w kolejności chronologicznej, zgodnie z rozegranymi rundami.

17.    Piłki oraz kije golfowe    

Piłki oraz kije używane w Mistrzostwach Ziemi Łódzkiej muszą być dopuszczone do rozgrywek amatorskich przez R&A.  

18.    Reklamy sponsorów i inne

a)      Informacje na temat dopuszczalnych rozmiarów oraz liczby reklam na ubiorze i sprzęcie gracza dostępna jest na oficjalnej stronie internetowej R&A.

b)      Jeżeli reklamy na ubiorze lub sprzęcie zawodników będą wykraczały poza ustalone tam normy, zawodnicy zostaną poproszeni o zastosowanie się do przywołanych powyżej zasad. W razie niezastosowania się do polecenia Komitetu Turnieju, zawodnik może podlegać karze dyskwalifikacji.

19.    Sprzęt elektroniczny

a)      Używanie krótkofalówek, telefonów komórkowych oraz pagerów w trakcie gry jest zabronione. Używanie telefonów komórkowych dozwolone jest wyłącznie w celu skontaktowania się z sędzią lub Komitetem Turnieju.

b)      Dozwolone jest używanie elektronicznych urządzeń do pomiaru odległości pod warunkiem, że nie można nimi mierzyć innych wartości, takich jak: różnice wysokości, temperatura, prędkość i kierunek wiatru. Jeżeli podczas regulaminowej rundy gracz użyje urządzenia, które posiada możliwość pomiaru innych parametrów mogących mieć wpływ na jego grę narusza Regułę 14-3, za co karą jest dyskwalifikacja, bez względu na to, czy ta dodatkowa funkcja urządzenia została użyta, czy też nie.

20.    Wózki golfowe samojezdne (typu Melex)

Gracze nie mogą korzystać ze środków transportu podczas trwania regulaminowej rundy zawodów, chyba, że za zezwoleniem Komitetu Turnieju.
Karą za naruszenie warunku są:

a)      Dwa uderzenia za każdy dołek, na którym naruszenie miało miejsce; maksymalna kara na rundę wynosi cztery uderzenia (po dwa uderzenia na każdym z dwóch pierwszych dołków, na których naruszenie miało miejsce).

b)      Jeżeli naruszenie zostało odkryte pomiędzy rozgrywaniem dwóch dołków, wtedy przyjmuje się, że zostało zauważone w czasie rozgrywania następnego dołka i kara musi być zastosowana w odpowiedni sposób.
·           Korzystanie przez gracza z jakiejkolwiek niedozwolonej formy transportu musi być zaprzestane natychmiast po odkryciu, że doszło do naruszenia warunku. W innym przypadku gracz zostanie zdyskwalifikowany.

21.    Wózki golfowe elektryczne

Wózki elektryczne są dozwolone, pod warunkiem, że za pomocą systemu elektronicznego znajdującego się w panelu kontrolnym nie można mierzyć wartości takich jak: różnice wysokości, temperatura, prędkość i kierunek wiatru. Urządzenia z dodatkowymi opcjami są zabronione, nawet, jeśli opcje te są nieużywane podczas gry (Reg. 14-3).

22.    Caddies

Każdy zawodnik może mieć jednego caddiego w danym czasie (Reg. 6-4).

23.    Harmonogram turniejów, grupy startowe

a)       Wszyscy zawodnicy uczestniczący w zawodach są zobowiązani do podporządkowania się do harmonogramu turnieju. Komitet Turnieju nie będzie brał pod uwagę żadnych przesunięć czasu gry związanych z indywidualnymi oczekiwaniami zawodników.

b)       Czasy startów będą generowane automatycznie z systemu informatycznego obsługi turniejów na podstawie kryteriów przyjętych przez Komitet Turnieju. 

24.    Zmiany w regulaminie

a)       Komitet Turnieju zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu w każdym czasie przed rozpoczęciem pierwszej rundy danego turnieju. Informacja o takiej zmianie zostanie przekazana do wiadomości w najkrótszym możliwym terminie.

25.    Postanowienia dodatkowe

a)         Każdy uczestnik Turnieju wyraża zgodę na bezpłatne użycie wizerunku w materiałach filmowych, zdjęciowych i audiowizualnych przygotowanych przez organizatora Turnieju lub przez upoważniony przez organizatora Turnieju podmiot.

b)         Zgoda na bezpłatne użycie wizerunku uczestnika Turnieju obejmuje wielokrotne korzystanie z wizerunku uczestnika Turnieju w celach promocyjnych, marketingowych, reklamowych oraz wydawniczych.

c)         Organizator Turnieju ma prawo nieodpłatnie wykorzystywać wizerunek uczestnika Turnieju w przygotowywanych przez Organizatora Turnieju publikacjach, ilustracjach, prasie, książkach, ulotkach, reklamach oraz ma prawo nieodpłatnie wykorzystywać wizerunek uczestnika Turnieju w Internecie. Udzielone przez uczestnika Turnieju prawo do nieodpłatnego wykorzystywania wizerunku uczestnika Turnieju obejmuje w szczególności:                             
i.         
utrwalanie i/lub zwielokrotnianie wizerunku uczestnika Turnieju jakąkolwiek techniką,
ii.          wprowadzania uczestnika Turnieju do obrotu,
iii.          wprowadzania do pamięci komputera oraz do sieci komputerowej i/lub multimedialnej,
iv.         
publicznego udostępniania uczestnika Turnieju, w tym Internecie.

d)         Uczestnik Turnieju oświadcza, że znany mu jest obowiązek określony w art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 roku o Sporcie i oświadcza, że jest zdolny do udziału we współzawodnictwie sportowym organizowanym przez PZG.

e)         Uczestnik Turnieju oświadcza, że posiada aktualne badania lekarskie upoważniające do uczestniczenia we współzawodnictwie sportowym organizowanym przez PZG.

26.    Postanowienia końcowe

a)      Decyzje Komitetu Turnieju w zakresie interpretacji niniejszego regulaminu są ostateczne
i nie przysługuje od nich tryb odwoławczy.

b)      Wszelkie uwagi uczestników Mistrzostw Regionu Łódzkiego dotyczące stanu pola, organizacji turnieju lub innych spraw z tym związanych powinny być zgłaszane na piśmie lub drogą elektroniczną do Komitetu Turnieju.

c)      Rejestracja na turniej Mistrzostw Ziemi Łódzkiej oznacza, że  zawodnik zapoznała się z regulaminem szczegółowym turnieju i akceptuje jego postanowienia.