zmniejsz czcionkezwieksz czcionke

Regulamin

Relacja z MTG| Informacje| Program| Regulamin| Nagrody| Lista Zawodników| Lista Startowa| Wyniki|

Regulamin Turnieju 

1.       Turniej rozegrany będzie na polu golfowym A&A ARKADIA w Pabianicach na 18 dołkach par 3 (2X9 dołków). 

2.       Zawody rozgrywane są w grupa wyznaczonych przez organizatora.

3.       Turniej zaliczany jest do klasyfikacji generalnej turniejów rankingowych A&A.

4.       Każdy zawodnik, który zgłosi się do turnieju i nie stawi się na starcie lub nie ukończy turnieju bez podani ważnej przyczyny otrzyma karę zakazu startu w następnych dwóch turniejach rankingowych.

5.        Na greenie można używać wyłącznie puttera.

6.        W turnieju zabronione jest używanie piłek drivingowych pod groźbą dyskwalifikacji.

7.       W dniu turnieju przed turniejem oraz w trakcie turnieju obowiązuje zakaz trenowania na polu. Przed turniejem można trenować na strzelnicy golfowej oraz na putting greenie ćwiczebnym najdłużej do 15 min. przed rozpoczęciem turnieju.

8.       Nagrody przyznawane są w kategorii:

·         Stroke Play brutto (1,2,3 miejsce)
·         Stroke Play brutto – Kobiety (1,2,3 miejsce)
·         Stroke Play brutto– Juniorzy (1,2,3 miejsce)
·         Stroke Play netto (1,2,3 miejsce) 

Kolejność kategorii: Stroke Play brutto, Kobiety brutto, Juniorzy brutto, netto.

9.       Nagrody są przyznawane za pierwsze trzy miejsca z każdej kategorii. W turnieju kategorie brutto, brutto Kobiety, brutto Juniorzy i netto są rozłączne. Zawodnik zajmujący nagradzane miejsce w określonej kategorii brutto (głównej) nie może równocześnie otrzymać nagrody za kategorię netto lub dodatkową kategorię brutto. Odbiór nagrody jest możliwy jedynie w czasie ceremonii zakończenia turnieju. Zawodnikowi, który nie zgłosi się po odbiór nagrody, nagroda nie będzie wręczona. Organizator zastrzega sobie dowolne dysponowanie niewręczoną nagrodą. Zawody rozgrywane są w grupach ustalonych na podstawie losowania przeprowadzonego przez Komitet Organizacyjny Turnieju.

 

Regulamin konkursu NEAREST TO THE PIN

  1. Konkurs zostanie rozegrany podczas jednodniowego turnieju 19 maja 2012 r. na Polu Golfowym A&A Arkadia w Pabianicach.
  2. Konkurs obowiązuje na każdym z 9 dołków granych dwukrotnie(2x9 dołków) w ciągu jednej rundy.
  3. W trakcie trwania całego turnieju każdy z zawodników, ma 18 szans na wygranie nagrody w konkursie.
  4. Na każdym dołku do wygrania jest jedna nagroda główna.
  5. W przypadku trafienia Hole In One na danym dołku nagrodą będzie nagroda główna z konkursu Nearest To The Pin.
  6. W przypadku trafienia Hole In One przez więcej niż jedną osobę nagroda główna wręczona zostanie osobie, która trafi do dołka jako pierwsza. Pozostałym osobom wręczone zostaną nagrody pocieszenia.
  7. Za wygranie Nearest To The Pin zostaną wręczone nagrody gwarantowane.
 

Reguły gry i przestrzeganie zasad etykiety golfowej.

Turniej będzie rozgrywany zgodnie z Regułami Gry w Golfa zatwierdzonymi przez The Royal & Ancient Golf Club of St. Andrews oraz według Reguł Lokalnych zatwierdzonych przez Komitet Organizacyjny Turnieju. Wszyscy zawodnicy oraz ich pomocnicy (caddies) są zobowiązani do przestrzegania zasad etykiety golfowej pod rygorem wykluczenia ich z turnieju przez Komitet Organizacyjny Turnieju PZG. Zawodnicy muszą być ubrani w koszulki z kołnierzykiem. Noszenie jeansów jest zabronione. 

Czas rozpoczęcia gry.

Każdy z zawodników powinien rozpocząć grę o godzinie wyznaczonej przez Komitet. Jeżeli zawodnik stawi się gotowy do gry w ciągu 5 minut po czasie wyznaczonym, to w przypadku braku okoliczności uzasadniających niezastosowanie kary dyskwalifikacji (patrz Reg. 33-7), karą za nie rozpoczęcie gry o czasie (zamiast dyskwalifikacji) będą dwa uderzenia karne. 

Opóźnienie gry / Wolne tempo gry.

Każda z grup musi zachowywać swoją pozycję na polu w stosunku do grupy poprzedzającej. Grupa będzie uważana za niezachowującą swojej pozycji („out of position”) w przypadku, gdy różnica czasu pomiędzy grupą poprzedzającą będzie większa niż różnica czasu startu. Grupa, która przekroczy dopuszczalny czas, będzie ostrzeżona. Jeżeli po następnych dwóch dołkach grupa jest ciągle spóźniona lub „out of position”, grupie będzie mierzony czas bez ponownego ostrzeżenia. Czas na uderzenie nie powinien przekroczyć: dla pierwszego gracza z grupy - 50 sekund na approach shot, chip lub putt, oraz 40 sekund na tee shot lub uderzenie drugiego, trzeciego lub czwartego gracza z grupy. Jeżeli którykolwiek z graczy przekroczy ten czas, będzie on uważany za opóźniającego grę. 

Kara za opóźnienie gry.

Pierwsze wykroczenie: jedno uderzenie karne, drugie wykroczenie: dwa uderzenia karne, trzecie wykroczenie: dyskwalifikacja.

Zawieszenie gry ze względu na złą pogodę.

Jeżeli Komitet Turnieju stwierdzi, że z jakiegokolwiek powodu pole nie nadaje się do gry lub, że istnieją powody uniemożliwiające grę, może zarządzić czasowe zawieszenie gry lub unieważnić grę i wszystkie wyniki danej rundy.

Zawieszenie gry z powodu niebezpiecznej sytuacji (uwaga do Reg. 6-8b)

Jeżeli gra zostanie zawieszona przez Komitet z powodu niebezpiecznej sytuacji w momencie, gdy gracze znajdują się między dołkami, nie wolno im rozpocząć gry do czasu, gdy Komitet zarządzi jej wznowienie. Jeżeli są oni w trakcie rozgrywania dołka, muszą niezwłocznie przerwać grę. Jeżeli gracz nie przerwie gry, będzie zdyskwalifikowany, chyba, że okoliczności dadzą podstawy do odstąpienia od takiej kary, zgodnie z Reg. 33-7. 

Sygnałem do zawieszenia gry będzie dźwięk syreny:

- natychmiastowe przerwanie gry: jeden długi sygnał syreny,
- przerwanie gry: trzy następujące po sobie sygnały syreny,
- wznowienie gry: dwa krótkie sygnały syreny.  

Zdawanie kart wyników.

Marker zobowiązany jest zapisywać na każdym dołku jedynie wyniki brutto. Zdawanie i odbiór kart wyników odbywać się będzie w Centrum Sędziowskim przez osobę wskazaną przez Komitet Organizacyjny Turnieju w czasie do 10 minut po zakończeniu rundy. Zawodnicy z danej grupy startowej mają obowiązek zdawania swoich kart jednocześnie. 

Zasady dogrywek w przypadku nie wyłonienia zwycięzcy po rozegraniu rundy regulaminowej.

O pierwszym miejscu w kategorii brutto zadecyduje dogrywka w systemie „nagłej śmierci” na dołkach 1 i 5. Jeżeli w dogrywce będzie brało udział więcej niż dwóch zawodników, dogrywka będzie trwała do momentu wyłonienia zwycięzcy. Kolejne miejsca zajmą zawodnicy według kolejności odpadania z dogrywki w taki sposób, że im później dany zawodnik odpadł, tym wyższe miejsce zajmuje. W przypadku, gdy dwóch lub więcej zawodników odpadnie z dogrywki na tym samym dołku, o zajętych miejscach rozstrzygnie lepszy wynik brutto w następującej kolejności: ostatnie 9 dołków, ostatnie 6 dołków, ostatnie 3 dołki, ostatni dołek. W przypadku remisu netto zadecyduje niższy HCP danego gracza.

Używanie sprzętu elektronicznego.

Używanie sprzętu elektronicznego (w tym walkie-talkie, telefony komórkowe, pagery) w trakcie gry jest zabronione. Używanie dalmierzy jest dozwolone.

Inne.

W przypadku rezygnacji z udziału w turnieju w terminie od dnia wpłaty startowego do dnia rozpoczęcia turnieju organizatorzy zwracają 50% wpisowego jedynie w udokumentowanych przypadkach losowych. Komitet Organizacyjny Turnieju zastrzega sobie prawo do odwołania imprezy lub zmiany ilości rozgrywanych dołków oraz daty.  Uczestnicy turnieju wyrażają zgodę na wykorzystanie swojego wizerunku w materiałach prasowych i promocyjnych firmy A&A