zmniejsz czcionkezwieksz czcionke

I Turniej o Puchar Prezydenta Miasta Pabianic i Prezesa A&A

IV Turniej Prima Aprilis| V Turniej Pierwszego Kwiatka 2016| V Mistrzostwa Krótkiej Gry A&A GC| V Turniej Pierwszomajowy| V Turniej z Caddiem| VI Turniej II Kijów| I Turniej Kobiet| V Turniej Nocy Świętojańskiej!| VI Tturniej A&A Texas Scramble| V Turniej Par (four-ball)| Turniej na pożegnanie LATA| V Mistrzostwa Match Play A&A Golf Club| V Turniej Sznurka| I Turniej o Puchar Prezydenta Miasta Pabianic i Prezesa A&A| IX Turniej Kapitański| V Turniej Niepodległości| V Turniej Andrzejkowy|

I TURNIEJ O PUCHAR PREZYDENTA MIASTA PABIANIC I PREZESA A&A

 

Regulamin Turnieju

1.       Turniej rozegrany będzie na polu golfowym A&A ARKADIA w Pabianicach na 18 dołkach par 60 (2X9 dołków). 

2.       Zawody rozgrywane są w grupach wyznaczonych przez organizatora.

3.       Turniej zaliczany jest do klasyfikacji generalnej turniejów rankingowych A&A.

4.       Format turnieju: 
 
Stroke Play brutto i netto z aktualnego HCP klubowego (HCP ustalone na podstawie rozgrywek klubowych na polu A&A Arkadia).
 
Osoby nieposiadające HCP klubowego startują z aktualnego HCP PZG.
Do udziału w turnieju klasyfikują się osoby posiadające oficjalny HCP PZG.

5.       Nagrody przyznawane są w kategorii:

         Stroke Play brutto – Open             (1,2,3 miejsce) - puchary oraz upominki od ZWiK i Urzędu Miejskiego; zwycięzca tej kategorii otrzyma również nagrodę w formie możliwości wypożyczenia z salonu samochodu marki Mercedes na weekend
         Stroke Play brutto – Kobiety          (1 miejsce) -
puchar oraz upominki od ZWiK i Urzędu Miejskiego         
         Stroke Play brutto – Juniorzy         (1 miejsce) -

puchar oraz upominki od ZWiK i Urzędu Miejskiego         
         Stroke Play netto   –                     (1,2,3 miejsce)
-
puchary oraz upominki od ZWiK i Urzędu Miejskiego         
         Stroke Play netto – kobiety
           (1 miejsce) -

puchar oraz upominki od ZWiK i Urzędu Miejskiego

Kolejność kategorii: Stroke Play brutto, Kobiety brutto, Juniorzy brutto, netto, Kobiety netto.

6.         Udział w turnieju otrzymują osoby, które dokonają rejestracji na stronie www.aagolfclub.pl oraz wniosą stosowną wpłatę na konto:

Fundacja Arkadia Sztuka i Golf 
24 1140 2017 0000 4202 1301 0828

Istnieje również możliwość dokonania wpłaty na miejscu najpóźniej na pół godziny przed rozpoczęciem rozgrywek u organizatora turnieju.

W przypadku nie zarejestrowania swojego udziału w Turnieju najpóźniej do piątku (14.10) do godziny 18:00, do opłaty podstawowej zostanie  doliczone dodatkowo 10 zł.

7.   Ilość osób mogących rozpocząć udział w turnieju  jest ograniczona do 36 graczy. Pierwszeństwo do udziału będzie przyznawane według kolejności zgłoszeń. Każdy zawodnik, który zgłosi się do turnieju i nie stawi się na starcie lub nie ukończy turnieju bez podania ważnej przyczyny, otrzyma karę zakazu startu w następnych dwóch Turniejach rankingowych.


8.        Na greenie można używać wyłącznie puttera. 

9.     W turnieju zabronione jest używanie piłek drivingowych pod groźbą dyskwalifikacji.

10.    W dniu turnieju przed turniejem oraz w trakcie turnieju obowiązuje zakaz trenowania na polu. Przed turniejem można trenować na strzelnicy golfowej oraz na putting greenie ćwiczebnym najdłużej do 15 min. przed rozpoczęciem turnieju.

11.    Nagrody są przyznawane za pierwsze trzy miejsca w kategorii Stroke Play brutto – Open oraz Stroke Play Netto – Open oraz dodatkowo za pierwsze miejsca w kategoriach Stroke Play brutto – kobiet, Stroke Play brutto – Juniorzy oraz Stroke Play Netto - kobiet. W turnieju kategorie brutto Open, brutto Kobiety, brutto Juniorzy i netto są rozłączne. Zawodnik zajmujący nagradzane miejsce w określonej kategorii brutto (głównej) nie może równocześnie otrzymać nagrody za kategorię netto lub dodatkową kategorię brutto. Odbiór nagrody jest możliwy jedynie w czasie ceremonii zakończenia turnieju. Zawodnikowi, który nie zgłosi się po odbiór nagrody, nagroda nie będzie wręczona. Organizator zastrzega sobie dowolne dysponowanie niewręczoną nagrodą.

12.    Zawody rozgrywane są w grupach ustalonych na podstawie losowania przeprowadzonego przez Komitet Organizacyjny Turnieju. 

 

Regulamin konkursu NEAREST TO THE PIN

1.       Konkurs zostanie rozegrany podczas jednodniowego turnieju 15 października 2016 roku na polu golfowym  A&A Arkadia w Pabianicach.
2.       Konkurs obowiązuje na każdym z 9 dołków granych dwukrotnie (2x9 dołków) w ciągu jednej rundy. 
3.       W trakcie trwania całego turnieju każdy z zawodników, ma 18 szans na wygranie nagrody w konkursie. 

4.       Na każdym dołku do wygrania jest jedna nagroda główna.
5.       W przypadku trafienia Hole In One na danym dołku nagrodą będzie nagroda główna z konkursu Nearest To The Pin.

6.       W przypadku trafienia Hole In One przez więcej niż jedną osobę nagroda główna wręczona zostanie osobie, która trafi do dołka jako pierwsza. Pozostałym osobom wręczone zostaną nagrody pocieszenia.
Nagrody w tych konkurencjach zostaną ufundowane przez Prezesa A&A. Będą to upominki alkoholowe.

Reguły gry i przestrzeganie zasad etykiety golfowej.

Turniej będzie rozgrywany zgodnie z Regułami Gry w Golfa zatwierdzonymi przez The Royal & Ancient Golf Club of St. Andrews oraz według Reguł Lokalnych zatwierdzonych przez Komitet Organizacyjny Turnieju. Wszyscy zawodnicy oraz ich pomocnicy (caddies) są zobowiązani do przestrzegania zasad etykiety golfowej pod rygorem wykluczenia ich z turnieju przez Komitet Organizacyjny Turnieju PZG. Zawodnicy muszą być ubrani w koszulki z kołnierzykiem. Noszenie jeansów jest zabronione. 

Czas rozpoczęcia gry.

Każdy z zawodników powinien rozpocząć grę o godzinie wyznaczonej przez Komitet. Jeżeli zawodnik stawi się gotowy do gry w ciągu 5 minut po czasie wyznaczonym, to w przypadku braku okoliczności uzasadniających niezastosowanie kary dyskwalifikacji (patrz Reg. 33-7), karą za nie rozpoczęcie gry o czasie (zamiast dyskwalifikacji) będą dwa uderzenia karne. 

Opóźnienie gry / Wolne tempo gry.

Każda z grup musi zachowywać swoją pozycję na polu w stosunku do grupy poprzedzającej. Grupa będzie uważana za niezachowującą swojej pozycji („out of position”) w przypadku, gdy różnica czasu pomiędzy grupą poprzedzającą będzie większa niż różnica czasu startu. Grupa, która przekroczy dopuszczalny czas, będzie ostrzeżona. Jeżeli po następnych dwóch dołkach grupa jest ciągle spóźniona lub „out of position”, grupie będzie mierzony czas bez ponownego ostrzeżenia. Czas na uderzenie nie powinien przekroczyć: dla pierwszego gracza z grupy - 50 sekund na approach shot, chip lub putt, oraz 40 sekund na tee shot lub uderzenie drugiego, trzeciego lub czwartego gracza z grupy. Jeżeli którykolwiek z graczy przekroczy ten czas, będzie on uważany za opóźniającego grę. 

Kara za opóźnienie gry

Pierwsze wykroczenie: jedno uderzenie karne, drugie wykroczenie: dwa uderzenia karne, trzecie wykroczenie: dyskwalifikacja.

Zawieszenie gry ze względu na złą pogodę.

Jeżeli Komitet Turnieju stwierdzi, że z jakiegokolwiek powodu pole nie nadaje się do gry lub, że istnieją powody uniemożliwiające grę, może zarządzić czasowe zawieszenie gry lub unieważnić grę i wszystkie wyniki danej rundy.

 

Zawieszenie gry z powodu niebezpiecznej sytuacji (uwaga do Reg. 6-8b)

Jeżeli gra zostanie zawieszona przez Komitet z powodu niebezpiecznej sytuacji w momencie, gdy gracze znajdują się między dołkami, nie wolno im rozpocząć gry do czasu, gdy Komitet zarządzi jej wznowienie. Jeżeli są oni w trakcie rozgrywania dołka, muszą niezwłocznie przerwać grę. Jeżeli gracz nie przerwie gry, będzie zdyskwalifikowany, chyba, że okoliczności dadzą podstawy do odstąpienia od takiej kary, zgodnie z Reg. 33-7. 

Sygnałem do zawieszenia gry będzie dźwięk syreny:

- natychmiastowe przerwanie gry: jeden długi sygnał syreny,
- przerwanie gry: trzy następujące po sobie sygnały syreny,
- wznowienie gry: dwa krótkie sygnały syreny. 
 

Zdawanie kart wyników.

Marker zobowiązany jest zapisywać na każdym dołku jedynie wyniki brutto. Zdawanie i odbiór kart wyników odbywać się będzie w Centrum Sędziowskim przez osobę wskazaną przez Komitet Organizacyjny Turnieju w czasie do 10 minut po zakończeniu rundy. Zawodnicy z danej grupy startowej mają obowiązek zdawania swoich kart jednocześnie. 

Zasady dogrywek w przypadku nie wyłonienia zwycięzcy po rozegraniu rund regulaminowych.

O pierwszym miejscu w kategorii brutto zadecyduje dogrywka w systemie „nagłej śmierci” na dołkach 1 i 5. Jeżeli w dogrywce będzie brało udział więcej niż dwóch zawodników, dogrywka będzie trwała do momentu wyłonienia zwycięzcy. Kolejne miejsca zajmą zawodnicy według kolejności odpadania z dogrywki w taki sposób, że im później dany zawodnik odpadł, tym wyższe miejsce zajmuje. W przypadku, gdy dwóch lub więcej zawodników odpadnie z dogrywki na tym samym dołku, o zajętych miejscach rozstrzygnie lepszy wynik brutto w następującej kolejności: ostatnie 9 dołków, ostatnie 6 dołków, ostatnie 3 dołki, ostatni dołek. O miejscu drugim i trzecim rozstrzygnie lepszy wynik brutto w następującej kolejności: ostatnie 9 dołków, ostatnie 6 dołków, ostatnie 3 dołki, ostatni dołek. Pozostałe miejsca przyznawane będą ex aequo. W przypadku remisu netto zadecyduje niższy HCP danego gracza.

Używanie sprzętu elektronicznego.

Używanie sprzętu elektronicznego (w tym walkie-talkie, telefony komórkowe, pagery) w trakcie gry jest zabronione. Używanie dalmierzy jest dozwolone.

Inne.

W przypadku rezygnacji z udziału w turnieju w terminie od dnia wpłaty startowego do dnia rozpoczęcia turnieju organizatorzy zwracają 50% wpisowego jedynie w udokumentowanych przypadkach losowych. Komitet Organizacyjny Turnieju zastrzega sobie prawo do odwołania imprezy lub zmiany ilości rozgrywanych dołków oraz daty.  Uczestnicy turnieju wyrażają zgodę na wykorzystanie swojego wizerunku w materiałach prasowych i promocyjnych firmy A&A.