zmniejsz czcionkezwieksz czcionke

Regulamin pola A&A Arkadia

Informacje| Uchwała PZG| Statut Fundacji| Statut Klubu| Regulamin pola A&A Arkadia| Regulamin noszenia stroju| Członkostwo honorowe| A&A GC 2015| Turniej o Brylant 2015|

REGULAMIN OBIEKTU
POLA GOLFOWEGO A&A ARKADIA
w PABIANICACH
   

1.Na obiekcie A&A ARAKADIA obowiązują zasady etykiety golfa.

2.Każde wejście na pole golfowe musi być zgłoszone u pracownika pola, a czas gry powinien być wcześniej zarezerwowany. 

3.Prawo gry na polu golfowym mają osoby posiadające kartę handicapową, zieloną kartę lub pozwolenie Kierownictwa bądź Managera Klubu lub osoby towarzyszące golfiście. 

4.Zwiedzanie pola może odbywać się tylko w obecności pracownika. 

5.Członkowie A&A Golf Club są odpowiedzialni za osoby im towarzyszące.  

6.Dzieci do lat 12 mogą korzystać z obiektu A&A ARKADIA (szczególnie z Driving Range i greenów na Akademii Golfa) tylko pod opieką osoby dorosłej.  

7.Na całym obiekcie A&A ARKADIA można używać tylko miękkich kolców tzw. soft spikes.  

8. Na terenie pola golfowego prawo udzielania lekcji gry w golfa posiadają wyłącznie osoby, które uzyskały zgodę Kierownictwa A&A GC. 

9.Na polu i terenach treningowych obowiązuje strój sportowy oraz obuwie sportowe.  

10.Na polu i terenach treningowych istnieje obowiązek naprawiania divotów na fairwayach a przede wszystkim obowiązek naprawiania ballmarków na greenach oraz posiadanie pitch forków do naprawy zagłębień powstałych po lądowaniu piłki.

11.Wszystkie osoby przebywające na terenie pola golfowego mają obowiązek zastosować się do poleceń pracowników obsługi pola golfowego. 

12.Zakazana jest gra na polu piłkami z driving range pod rygorem usunięcia gracza z terenu pola a w przypadku powtarzającej się sytuacji usunięcie z listy Członków A&A GC bez konieczności zwrotu członkostwa przez Klub. 

13.Pracownicy pola golfowego mają prawo odmówić wstępu lub wyprosić z obiektu osoby rażąco naruszające niniejszy regulamin oraz zasady etyki golfowej.

14.Należy zachować szczególną ostrożność przebywając w pobliżu zbiorników i cieków wodnych. Należy poruszać się wyłącznie po wyznaczonych do tego celu ścieżkach.

15.Kierownictwo i Manager A&A GC ma prawo zamknąć obiekt golfowy ze względu na złe warunki atmosferyczne lub z innych ważnych powodów, organizacji spotkań zewnętrznych po uprzednim powiadomieniu Członków Klubu drogą mailowa oraz zamieszczeniem informacji na stronie www.aagolfclub.pl  

16.Kierownictwo lub Manager Klubu podejmuje decyzję o rozpoczęciu i zakończeniu sezonu golfowego na terenie pola golfa A&A Arkadia w Pabianicach o czym informuje drogą mailową Członków Klubu jednocześnie zamieszczając informację na stronie www.aagolfclub.pl

17.Zabrania się:

-używania piłek z driving range do gry oraz grania żółtymi piłkami na polu golfowym
-trenowania chippowania wokół putting greenu
-wyrzucania niedopałków na trawę  

18.Korzystanie z pola golfowego dozwolone jest po zapoznaniu się z niniejszym Regulaminem.

 

Zasady bezpieczeństwa na Driving Range: 

 

-zakaz używania driverów na Driving Range pod groźbą kary 100 zł lub pozbawienia prawa korzystania z drivingu

-granie z trawy na Driving Range tylko dla członków Premium i osób, które wniosły specjalną opłatę roczną za granie z trawy

-granie z bunkru i chipowanie z trawy tylko dla członków Premium i osób, które wniosły specjalną opłatę roczną za granie z trawy

-na stanowisku podczas uderzania i trenowania może przebywać tylko jedna osoba

-przechodząc obok stanowisk należy zachować szczególną ostrożność, nie wolno zbierać wybitych piłek  

-Kierownictwo i Manager A&A GC mają prawo odmówić wstępu lub wyprosić z obiektu osoby niestosownie ubrane lub zachowujące się nieodpowiednio.  

-Kierownictwo i Manager A&A GC ma prawo zamknąć obiekt golfowy ze względu na panujące złe warunki atmosferyczne w trybie natychmiastowym (ulewa, wichura).  

-nieprzestrzeganie etykiety golfa i niniejszego regulaminu grozi zawieszeniem możliwości korzystania z obiektów Klubu.  

-A&A GC nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie szkody na osobie lub mieniu powstałe w trakcie gry, a w szczególności za uszkodzenie ciała oraz za rzeczy zagubione lub pozostawione na terenie obiektu.  

-na terenie pola golfowego obowiązuje zakaz nabywania piłeczek od osób przygodnych.  

-wszystkie rzeczy znalezione na polu powinny być oddane w recepcji.  

-Gracze mają obowiązek zawiadomienia pracowników pola lub Managera o dostrzeżonych na polu nieprawidłowościach. 

-Gracze nie mogą swoim zachowaniem stwarzać sytuacji niebezpiecznych dla pracowników na polu i muszą im dać czas na spokojne usunięcie się z terenu gry.