zmniejsz czcionkezwieksz czcionke

Członkostwo honorowe

Informacje| Uchwała PZG| Statut Fundacji| Statut Klubu| Regulamin pola A&A Arkadia| Regulamin noszenia stroju| Członkostwo honorowe| A&A GC 2015| Turniej o Brylant 2015|

 CZŁONKOSTWO HONOROWE
A&A GOLF CLUB   

$1.Członkostwo Honorowe A&A Golf Club jest przeznaczone dla osób fizycznych, które bezpośrednio lub pośrednio wniosły znaczący wkład w rozwój A&A Golf Club oraz w rozwój i propagowanie golfa. 

$2.Członkostwo Honorowe jest bezpłatne

$3Członkostwo Honorowe nadawane jest na 3 lata. Po upływie tego terminu, jeżeli strony nie wnoszą sprzeciwu członkostwo jest przedłużane automatycznie na kolejne 3 lata.  

$4Prawa członków

Członek Honorowy A&A GC ma prawo do:
1. posiadania legitymacji A&A GC
2. posiadania i noszenia odznaki A&A GC
3. wnioskowania we wszystkich sprawach dotyczących działania A&A GC
4.bezpłatnego korzystania z obiektów A&A GC oraz imprez organizowanych przez A&A GC. 

$5Obowiązki członków

Członek Honorowy A&A GC ma obowiązek:
1. dbania o dobre imię A&A GC.
2. przyczyniania się do wzrostu roli i znaczenia A&A GC.
3. popierania i czynnego uczestniczenia w realizacji celów A&A GC.
4. zapoznania się i przestrzegania statutu i regulaminów A&A GC.
5. aktywnego uczestniczenia w życiu i pracy A&A GC. 

$6Procedury przyjmowania członków

1.Członek Honorowy zostaje przyjęty w poczet członków A&A GC na podstawie wniosku Prezesa A&A GC, kapitana A&A GC lub umotywowany wniosek przynajmniej 20 członków A&A GC.
2.Członkostwo honorowe zaczyna obowiązywać po zatwierdzeniu kandydatury przez Prezesa A&A GC.  

$7Utrata członkostwa

Utrata członkostwa następuje na skutek:
1. Rezygnacji złożonej na piśmie na adres A&A GC.
2. Podjęcia przez Prezesa A&A GC uchwały o wykluczeniu z powodu:
          a) naruszenia zasad określonych w statucie oraz aktach wewnętrznych A&A GC.
          b) pozbawienia praw publicznych na mocy prawomocnego wyroku sądu
          c) na pisemny umotywowany wniosek przynajmniej 10 członków A&A GC.
3. Śmierci członka.
4.Upływu terminu członkostwa po wniesieniu sprzeciwu przez jedną ze stron.